Saturday, January 14, 2012

You Know? (read in Urdu)

kiya App Jantay han? Duniya ki Zindagi 41 seconds ki hay.. thumbnail 1 summary
kiya App Jantay han?
Duniya ki Zindagi 41 seconds ki hay..


No comments

Post a Comment