Monday, May 16, 2011

Pharisaism (Riya Kari)

What is the End of Pharisaism? (Riya Kari ka Anjam). Islamic Urdu Lecture by Sheikh Tauseef ur Rehman Rashdi. Dikhlaway ka Anjam, Dikhlaway ... thumbnail 1 summary
What is the End of Pharisaism? (Riya Kari ka Anjam). Islamic Urdu Lecture by Sheikh Tauseef ur Rehman Rashdi.
Dikhlaway ka Anjam, Dikhlaway ki ibadat, Islam mai Riya kari ka Anjam kiya hay?

No comments

Post a Comment